• гр. София, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ 63
  • 02 983 50 69 | 02 983 31 34
  • peta_vg@abv.bg

5-то Вечерно Средно Училище ``Пеньо Пенев``

Предлага възможност за завършване на ОСНОВНО и СРЕДНО образование на хора над 16 години, завършили четвърти клас.

Вечерно Средно Училище - Пеньо Пенев

Учениците изучават всички общообразователни дисциплини:

Български език и литература, математика, руски език, английски език, информатика и информационни технологии, история, география, философия, химия, физика, биология, технологии и предприемачество, разпределени по учебен план в задължителна подготовка и избираема подготовка.

Училището разполага с модерна компютърна зала, осигурява учебни помагала за работа в часовете и ползва интерактивни ресурси по всички учебни предмети.

Училището предлага следните форми на обучение:

Вечерна форма

Присъствена форма, учебните часове се провеждат от 17.20 до 21.30 часа в пет учебни дни.

Учебната година започва на 15’ти Септември и е с продължителност на учебните занятия до 15’ти Юни за учениците от пети и шести клас, до 30’ти Юни за учениците от седми до единадесети клас, до 15’ти Май за учениците от дванадесети клас.

Самостоятелна форма

Неприсъствена форма на обучение. Учениците се подготвят самостоятелно и полагат писмени изпити за оформяне на годишна оценка по всички предмети от учебния план.

Изпитните сесии са три:

Eдна редовна и две поправителни и се провеждат по предварително обявени графици.

Индивидуална форма

Присъствена форма, за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в клас.

За тях се организират индивидуални часове за работа с учителите по отделните предмети. Обучението се провежда в училище преди 17.20 часа .

Документи при завършен етап:

  • 1. Свидетелство за основно образование след завършен 7 клас.
  • 2. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап след завършен 10 клас.
  • 3. Диплома за средно образование слад завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити.

Дипломата е валидна за всички висши учебни заведения в България и в чужбина.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени