Адрес гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат
Телефони 042 67 20 09
Email rector@uni-sz.bg
Технически университет - Варна www.uni-sz.bg

Тракийският университет (ТрУ) – Стара Загора е автономна държавна институция. Създаден е през 1995 г., на базата на съществуващите висши училища, с Решение на 37-то Народно събрание.

Университетът има редовна институционална акредитация с една от най-високите оценки – 9.27 (по десетобалната система). Разполага с богата и модерна материална база.

[spoiler title=“УЧЕБНИ ЗВЕНА“ open=“0″ style=“2″]

Аграрен факултет с учебно-експериментална база

Специалности: Зооинженерство; Екология и опазване на околната среда; Агрономство; Аграрно инженерство; Рибовъдство и аквакултура; Магистърски програми.

Ветеринарномедицински факултет с клиники

Специалности: Ветеринарна медицина; Ветеринарна администрация; Санитарна микробиология и безопасност на храните.

Медицински факултет с Университетска болница

Специалности: Медицина; Медицинска сестра; Акушерка; Медицинска рехабилитация и ерготерапия; Управление на здравните грижи; Социални дейности; Магистърски програми.

Педагогически факултет

Специалности: Социална педагогика; Специална педагогика; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с чужд език; Магистърски програми.

Стопански факултет

Специалности: Аграрна икономика; Регионална икономика; Бизнес икономика; Магистърски програми.

Факултет Техника и технологии, Ямбол

Специалности: Електротехника, Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автотранспортна и земеделска техника; Автоматика и компютърни системи; Технология на храните; Топло- и газоснабдяване; Магистърски програми.

Филиал – Хасково

Специалности: Медицинска сестра; Акушерка.

Медицински колеж

Специалности: Рехабилитатор; Медицински лаборант; Гериатрични грижи.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

В Университета се обучават около 7400 студенти от 657 преподаватели.
Завършилите студенти получават диплома, подпечатана с държавния герб на Република България.[/spoiler]

[spoiler title=“МАНДАТНА ПРОГРАМА“ open=“0″ style=“2″]
Мандатната програма на Ректорското ръководство кореспондира със ЗВО, Закона за развитие на академичния състав и Националната стратегия за развитие на научните изследвания.

Тя е съдържателно насочена към най-пълно реализиране на формулираната и приета от академичната общност на ТрУ мисия на Университета за предоставяне на висококачествено образование за професионална кариера в областта на хуманната и ветеринарна медицина, педагогиката, техниката и технологиите, селското стопанство, икономиката, екологията и опазването на околната среда, с цел професионалното и личностно развитие на специалистите, необходими за икономическия и духовния просперитет на страната и региона.
Важна част от мисията на ТрУ е и осъществяването на експериментална, внедрителска и популяризационна дейност.

Тракийският университет е силна, творчески ориентиранаобразователна и научна институция,заемаща авторитетно място в класацията на българските университети и насочена към саморазвитие и дейно участие в изграждането на европейското общество на знанието.
[/spoiler]

[button link=“http://www.uni-sz.bg/content/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC“ color=“#ff6600″ size=“3″ style=“1″ dark=“0″ radius=“5″ target=“blank“]ВИЖ ПОДРОБНО – ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА 2015/2016[/button]

[note color=“#fff“]
Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989
Работно време: от 8:00 до 16:30 ч., Ректорат
e-mail: academic@uni-sz.bg [/note]
[note color=“#ededed“]

Прием на студенти за ОКС „магистър“ след висше образование за уч. 2015/16 г.


Ректорат – 042/699 210
Аграрен факултет – 042/699 311;
Медицински факултет – 042/664 333
Педагогически факултет – 042/613 762, 640 846;
Стопански факултет – 042/699 420;
Ветеринарномедицински факултет – 042/699 690 [/note]

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени