• гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 26
  • 0361 6 23 52
  • lk@uni-kardzhali.com
fb gp sh

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ

е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и заема второ място в последното рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в страната.

Филиалът има 53-годишна история, от които 35 години като полувисш институт и 18 години като филиал на Пловдивския университет. Той е приемник на основания през 1961 г. Полувисш педагогически институт “Любен Каравелов”. Преобразуван е с Постановление № 90 на Министерския съвет от 23.04.1996 г.

[vc_image_slider ids=“7195,7192,7191,7194,7196,7193″ nav=“dots“ fullscreen=“1″ img_size=“full“ img_fit=“cover“]

Образователната политика на Филиала е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Мисията му е свързана с повишаване на образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в определени професионални направления.

Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на Филиала като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области, конкурентно участие на пазара на труда.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА
– Начална училищна педагогика и чужд език
– Предучилищна педагогика и чужд език

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…
– Български език и английски език
– Български език и история

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
– Стопанско управление

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.9. ТУРИЗЪМ
– Туризъм

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
– Екология и опазване на околната среда / Биология и опазване на околната среда

СПИСЪК
на специалностите и конкурсните изпити,
които участват в образуването на бала

Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, е институционално акредитиран в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

Срокът на обучение във филиала е 4 години, а формата на обучение е редовна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационната степен „бакалавър“.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит.
В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ
Приемане на документи: от 13.02.2017 до 10.03.2017 г.

Дати за провеждане на предварителните кандидатстудентски изпити във филиала в Кърджали през 2017 г.
1. Български език – 12 март 2017 г.

РЕДОВНИ ИЗПИТИ

Приемане на документи: от 5 юни до 7 юли 2017 г.

Редовният кандидатстудентски изпит по български език във филиала ще се проведе на 10 юли 2017 г.
НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТА: 9.00 часа.

Кандидат-студентите следва да бъдат в указаните за провеждане на изпитите зали най-късно до 8.30 часа.

Допълнителни сведения за кандидатстудентската кампания
1. Приемане на удостоверения за положени изпити от друго ВУ – най-късно до 14 юли 2017 г.
2. Обявяване на първо класиране – 18 юли 2017 г.
3. Записване на приетите студенти – от 19 до 22 юли 2017 г. включително.
4. Обявяване на второ класиране – 24 юли 2017 г.
5. Записване на приетите студенти – от 25 до 28 юли 2017 г. включително.
6. Обявяване на трето класиране – 31 юли 2017 г.
7. Записване на приетите след трето класиране – от 2 до 4 август 2017 г. включително.
8. Начало на учебната година – 11 септември 2017 г.

Директор
Проф. д-р Илиана Велчева
служ. тел.: 0361/6 52 66
или 0361/6 49 59
e-mail: anivel@uni-plovdiv.bg

Зам. Директор по учебна, научноизследователска дейност и международно сътрудничество
Доц. д-р Велизар Гочев
служ. тел.: 0361/6 21 40
e-mail: vgochev@uni-plovdiv.bg

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени