Частно училище Овча купел
  • гр. София 1619, р-н Витоша, ул. Средорек №3
  • 02 957 17 44 | 0894480707 | 0896609241 | 0894 480 788
  • slaveikov.school@gmail.com

Мисия на училището

Училище „Петко Р. Славейков“ предлага качествено и достъпно образование, съчетано с приятелска атмосфера и добра материална база.

Нашата цел е да издигнем следващото поколение лидери в сферите на образованието, политиката и бизнеса, на основата на християнска етика и духовни ценности, в контекста на партньорство с родителите и личния пример на преподавателите.

Всички ние в училище „Славейков“ активно се ангажираме с постигане на поставените цели чрез използването на интерактивни методи, гъвкавост в преподаването и активно взаимодействие помежду си. Всеки един от нас носи в себе си както възрожденския дух, така и модерния, прогресивен мироглед на нашия век, за да отговори адекватно и своевременно на предизвикателствата на съвременното ни общество.

Управителният съвет, директорът, екипът от учители и служители, приемаме за критерий на своята ефективност резултатите, които се измерват в личностното удовлетворение на учениците, във високите академични постижения, в етиката и в отличната дисциплина.

Екипът на училището зачита уникалността на всяко дете и се съобразява с неговите индивидуални дарби и потребности. Целият процес на възпитание и образование на учениците включва усилията на всички с ясното съзнание, че родителите са основно отговорни за израстването и личностното изграждане на децата.

Дейността на училището е в съзвучие с християнската ценностна система, с изискването за лоялност към целта и мисията на училището от страна на всеки, участващ в него.

Утвърждаване на ЧСУ „П. Р. Славейков” като конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив. Обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.
Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на ОП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу зачестилите прояви на агресивност и насилие в българското общество.

Издигане и утвърждаване престижа на училището като институция, която осигурява качествено образование и възпитание и дава шанс за пълноценна и социална интеграция на деца в риск и деца със специални образователни потребности.

  • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
  • Ускорено и ефективно изучаване на английски език.
  • Осигуряване на условия за физическо, психическо, нравствено и социално развитие на подрастващите.
  • Повишаване квалификацията на учителите.
  • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.

Нашите преподаватели са:

Висококвалифицирани специалисти, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности. Ръководството, както и всички класни ръководители, поддържат тясна връзка с родителите.

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени