Logo Leonardo DaVinchi

Мисия

В приятелска атмосфера всеки един от нас  се стреми „да предоставя качествено образование – път към цялостното развитие на човека-интелектуално, морално, социално и физическо”и да изградим всички заедно една конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

Нашата цел

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Нашите предимства

Ориентираност към личността
Равен достъп
Сътрудничество
Отговорност

Гъвкавост
Единство в многообразието
Новаторство

Автономност
Отчетност
Ефективност
Законосъобразност

Нашите силни страни

 • Целодневно обучение от V до XII клас по програми, одобрени от МОН и съобразени с международни образователни стандарти, възприети от европейски и американски училища.
 • Индивидуален подход към всяко дете. Максимален брой ученици в клас – 12 човека;
 • Интензивно чуждоезиковото обучение, което започва от 5 клас с изучаване на английски език и продължава от VIII до XII клас с интензивно изучаване на немски език, френски и испански езици.
 • Придобиване на международни сертификати за владеене на английски език в края на VII и X клас.
 • Придобиване на международен сертификат за владеене на немски език в края на ХІ клас.
 • Засилено обучение по ИТ и математика  от V до VIII клас.
 • Придобиване на международен сертификат за компютърно обучение.
 • Училището предлага разнообразна целогодишна извънкласна дейност, съобразена с желанията и възможностите на децата и техните родители.
 • Децата участват в редица олимпиади, математически състезания и национални конкурси.
 • Учебният процес се осъществя от подбран екип от преподаватели, външни консултанти.
 • Индивидуални консултации на учениците по всеки учебен предмет от V до XII клас.
 • Стратегическа подготовка за матуритетните изпити.
 • Участие в национални форуми и международни проекти.
 • Възможност за обмен на ученици и преподаватели с училища – партньори от Австрия,Германия, Англия и САЩ.
 • Подкрепа при избор на кариерно и академично развитие.
 • Осъществяваме близък контакт с родителите, за да синхронизираме усилията си в името на децата.

ЧЕУ „Леонардо да Винчи” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени