Адрес гр. София, бул. Христо Смирненски № 1
Телефони 02 963 5245
Email aceadm@uacg.bg
УАСГ www.uacg.bg

Университетът е основан като Висше техническо училище през 1942 г. 1945 г. то се преобразува в Държавна политехника. През 1953 г. се формира Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. – на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС).

На 21 юли 1995 г. с решение на Народното събрание ВИАС е преобразуван в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×450″ limit=“8″ effect=“random“]

[note color=“f9c13c“] Брой на студентите: 5000(вкл. 486 задочници, 352 чуждестранни студенти и 50 докторанти).
Академичен персонал, редовни преподаватели – 364 вкл. 25 професори, 147 доценти, 168 асистенти, 24 преподаватели; от тях 250 са доктори на науките.

Академичен персонал, хонорувани преподаватели – 212 от тях с докторска степен – 60.
За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 5900 архитекти и 25000 инженери.

В пет факултета – ♦ Архитектурен, ♦ Строителен, ♦ Хидротехнически, ♦ Геодезически, ♦ Транспортен

и 33 катедри се подготвят висши кадри по следните специалности:


♦ Архитектура, ♦ Урбанизъм, ♦ Строителство на сгради и съоръжения, ♦ Транспортно строителство, ♦ Водоснабдяване и канализация, ♦ Хидростроителство и ♦ Геодезия.
[/note]
[spoiler title=“Студенти и Докторанти“ open=“0″ style=“2″]
Студентите от УАСГ участват в следните международни организации: IACES (Международна студентска организация на строителните инженери), IGSM (Международна студентска организация на геодезистите), AEGEE (Обединение на европейските студентски организации). Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се. Той се избира от студентите и докторантите и се състои от представителите им в Общото събрание.

Студентите от различните специалности са организирали и свой собствени организации.


♦ Асоциация на Студентите по Урбанизъм в България – АСУБ
♦ Асоциация на Студентите по Архитектура в България – АСАБ
♦ Съюз на студентите по строително инженерство в България
[/spoiler]
[spoiler title=“Библиотека“ open=“0″ style=“2″]
Библиотеката при УАСГ – София е научна многоотраслова техническа библиотека. Създадена е през 1942 г. и по степен на автоматизация е една от най-модерните в България.

Библиотеката е звено в структурата на УАСГ и целта й е да подпомага учебно-преподавателската и научно-изследователска дейност на студенти, преподаватели и служители чрез своите фондове, документи и информация.
Библиотеката поддържа сътрудничество и осъществява обмен на информационни ресурси с научни институции и организации в България и чужбина. Член е на Български Информационен Консорциум, на Асоциация на Университетските библиотеки , на Българска библиотечно – информационна асоциация, както и на международни библиотечни организации: IATUL и BLU.
В библиотеката провеждат практиката си студенти в областта на библиотечно-информационните науки от УНИБИТ.
[/spoiler]

[box title=“Факултети“ color=“#333333″]
Структурата на УАСГ е изградена от пет факултета и един департамент.


Архитектурният факултет ръководи обучението по Магистърската специалност Архитектура и на Бакалаври и Магистри по Урбанизъм.
Строителният факултет отговаря за обучението на магистрите по Строителство на сгради и съоръжения.
♦ В Геодезическия факултет се обучават магистрите по Геодезия и бакалаврите от специалност Управление на земи и имоти.
Факултетът по транспортно строителство ръководи обучението по едноименната специалност.
♦ В Хидротехническия факултет се обучават всички специалности свързани с водите и тяхното пречистване.
Департаментът по приложна лингвистика и физическа култура обединява обучението на студентите от всички специалности по чужди езици и спорт .

[/box]

[button link=“http://uacg.bg/?p=35&l=1″ color=“#f9c13c“ size=“4″ style=“2″ dark=“1″ radius=“auto“ target=“blank“]Кандидатстване[/button]

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени