Страница на ТУ - Варна
 • гр. Варна, ул. Студентска №1, Ректорат 114 А МФ
 • 52 383 536 | 0894 651 795
 • rector@tu-varna.bg

Прием 2016 / 2017 - ТУ - ВарнаТехнически университет Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание.

Новото висше учебно заведение трябва да осигури инженери за корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

Технически университет–Варна е държавна образователна институция,която е поела предизвикателството и отговорността да обслужва потребностите на обществото от обучение и развитие в условията на глобални технологични и културни промени.

Нашата мисия е да бъдем фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомагаме процеса на устойчивото развитие и да допринасяме за постигането на нови стандарти в общуването между народите.

На базата на тясно партньорство с индустрията,активна научноизследователска дейност, тясно сътрудничество с европейските университети,използвайки постиженията и традициите на университета, да се осигури подготовка на пазарно ориентирани висококвалифицирани инженерни специалисти от всички образователно-квалификационни и научни степени за нуждите на българската и световната икономика в областта на:

 • Корабостроенето и корабоплаването
 • Машиностроенето и машиностроителните технологии
 • Електротехниката, електрониката и автоматиката
 • Комуникационната и компютърна техника и технологии
 • Енергетиката
 • Индустриалния мениджмънт
 • Екологията, техниката и технологиите за опазване на околната среда и морето.

Технически университет–Варна е единственото българско гражданско държавно висше училище, което предвид географското си положение изпълнява специфичната мисия да интегрира в цялостен процес подготовката на специалисти с висше образование и провеждането на научни изследвания, свързани с корабостроенето и морските технологии, корабоплаването и водния транспорт, екологията, техниката и технологиите за опазването на морската акватория.

За изпълнение на тази мисия Технически университет–Варна разчита:

 • на компетентността, ентусиазма и вярата на своите преподаватели, служители и студенти в прогреса на обществото по пътя на знанието и споделените ценности на доброто име, създадено през почти половин вековното присъствие в духовния и икономически живот на град Варна и Република България
 • на сътрудничеството с държавните и регионалните институции и бизнес организации на разширяващото се партньорство с университети и научни институции от България, ЕС и извън него.
 • Утвърждаване на Технически Университет – Варна като съвременен университет, реализиращ обучение през целия живот
 • Постигане и утвърждаване на международна позиция в областта на обучението и на научноизследователската дейност
 • Усъвършенстване на университетския мениджмънт за ефективно използване на финансовите ресурси (cost effectiveness)
 • Утвърждаване на Технически Университет – Варна като иновационен и технологичен център, обслужващ промишлеността на страната и Черноморския регион
 • Активизиране на политиката на Университета по квалификацията и приемствеността в развитието на академичния състав
 • Поддържане и усъвършенстване на качеството на учебния процес за изграждане на високо квалифицирани и пазарно ориентирани специалисти.

Стратегията на ТУ-ВАРНА за осъществяване на мисията и целите включва:

 • Диверсификация на образователните продукти в хоризонтален аспект (чрез развитие на специалности в различни области на науката) и във вертикален аспект (за придобиване на образователно-квалификационните степени – ”специалист”, „професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”)
 • Развитие и поддържане на уникални за страната специалности, даващи сериозно стратегическо предимство при обособяване и развитие на уникални технологии и производства
 • Географско развитие на пазара чрез привличане на чуждестранни студент
 • Създаване на постоянни интеграционни връзки с Български и Европейски университети посредством участие в съвместни проекти
 • Превръщане на Технически университет–Варна в международен научен и конгресен център за Черноморския регион.
 • Диверсификация на формите на обучение – редовно, задочно, вечерно и дистанционно обучение
 • Превръщане на Университета от образователна институция, даваща образование за “целия живот”, в институция, провеждаща образование “през целия живот” чрез развитие на образователните услуги от сферата “long life learning”
 • Въвеждане на нови форми и методи на обучение,активизиращи самоподготовката и практическото обучение на студентите,включително и с приложение в учебния процес на дистанционно обучение,базирано на интернет базирано обучение и проверка на знанията (“Е-learning”) и при използването на глобални и локални компютърни мрежи и Интернет
 • Създаване на дългосрочни партньорства за научно обслужване на индустрията
 • Машинно-технологичен факултет
 • Колеж в структурата на ТУ – Варна
 • Електротехнически факултет
 • Факултет по изчислителна техника и автоматизация
 • Корабостроителен факултет
 • Факултет по електроника
 • Факултет по морски науки и екология
 • Добруджански технологичен колеж

В настоящия момент ТУ-Варна разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 кв. м. Всички сгради на университета са сравнително нови – построени са след 1968 г.

Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета.

Компактното разположение на университета, общежитията и стола създава благоприятни условия за живот и работа на студентите.

Университетът разполага със съвременна спортна база: спортна зала, фитнес център, зала за тенис на маса, шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища).

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени