Адрес гр. Пловдив, Бул. Васил Априлов 15-А
Телефони 032 602 507 / 032 602 524 / 032 602 371
Email nuo@meduniversity-plovdiv.bg
МАПК4www.meduniversity-plovdiv.bg

Медицински Университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище, юридическо лице, с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност (чл. 6, ал.1 от ЗВО).

В МУ-Пловдив се осъществява и следдипломно обучение и продължителна квалификация. Обучението се организира от отдел СДО.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×400″ limit=“8″ effect=“random“]

[spoiler title=“Отдел Учебни дейности“ open=“0″ style=“2″]
Отделът по „Учебни дейности“ осъществява организацията по приема и обучението на кандидат-студенти от България и чужбина, като:

♦ дава информация по всички въпроси за приема и обучението на наши и чуждестранни граждани, представителства и институции в Медицински университет;
♦ приема, оценява и регистрира документите на наши и чуждестранни граждани за прием и обучение в Медицински университет;
♦ класира по успех молбите за прием на чуждестранни граждани;
♦ извършва процедурите по записването за студенти или на чуждестранните граждани за езиково обучение;
♦ урежда всички административни, финансови, битови и други въпроси, свързани с обучението на студенти и пребиваването на приетите чужденци – студенти;
♦ задължително информира студентите за правата и задълженията им произтичащи от нормативната уредба;
♦ следи за нормалното провеждане на учебния процес, дисциплината и успеваемостта на студенти.
[/spoiler]
[spoiler title=“Отдел Следдипломно обучение“ open=“0″ style=“2″]
Една от основните дейности на висшите медицински училища е следдипломното обучение на лекари, дентални медици, магистър фармацевти, медицински сестри и акушерки и магистри и бакалаври с немедицинско образование, които работят в сферата на здравеопазването.

Специфичността при следдипломното обучение в здравеопазването изисква различен подход при организирането, провеждането и контрола в тази област

Основни задачи


♦ Да създава, поддържа и актуализира регистър на базите за специализация – клиники, здравни заведения или отделни техни структури по специалности за усъвършенстване на медицински и специалисти по дентална медицина и фармация, както и регистър на специализантите и ръководителите на специализиращите по отделни медицински и фармацевтични специалности и такива по дентална медицина.
♦ Да разработва и аргументира предложения до Висшия медицински съвет и МЗ за акредитиране на отделни здравни заведения и техни структури като бази за специализация.
♦ Да организира и провежда системен контрол по изпълнението на програмите за специализация, практическото и теоретично обучение на специализантите, организацията и редовното полагане на колоквиумите,отношението и поведението на обучаващите и обучаваните по време на специализацията.
♦ Да участва в организирането и провеждането на на държавни изпити по специалности.
Ежегодно да организира обучението в курсове и индивидуалното обучение на лекари, дентални медици, фармацевти.
♦ Да участва и в единната кредитна система за оценка на формите за продължителна квалификация на лекарите.
♦ Да организира и провежда обучение по високоспециализирани дейности в медицината.
[/spoiler]
[spoiler title=“Отдел по Научно-изследователска дейност“ open=“0″ style=“2″]
Отдел „Научно-изследователска дейност, ръководен от Зам. -ректор по НИД, е институционализиран като структура на Университета и подпомага дейността на Съвета по научно-изследователска дейност, както и цялостната научно-изследователска дейност на университета.
[/spoiler]
[spoiler title=“Отдел по Международно сътрудничество и проектна дейност“ open=“0″ style=“2″]
Ръководител
проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм, Зам.-ректор МСПФ
032/602 201
vicer_ms@meduniversity-plovdiv.bg

Сътрудници
Антоанета Андонова (инспектор)
032/602 365
vicer_ms@meduniversity-plovdiv.bg

Център Проекти
Нина Атанасова
032/602 321
intrel@meduniversity-plovdiv.bg

Росица Янкова
032/602 321
meduniplovdiv@gmail.com

Борис Атанасов
032/602 321
boris.atanasov.1989@gmail.com

София Гонева (финансист, Център Проекти)
032/643 011
sophia.goneva@gmail.com
[/spoiler]
[spoiler title=“Финансово-счетоводен отдел“ open=“0″ style=“2″]
Главен счетоводител
Георги Тилов 032/602 352
account@meduniversity-plovdiv.bg

Зам. главен счетоводител
Ваня Фиткова-Димова 032/602 552
vfitkova@meduniversity-plovdiv.bg

Счетоводители
Мариела Стоянова 032/602 552
mstoyanova@meduniversity-plovdiv.bg

Емилия Давчева 032/602 552
edavcheva@meduniversity-plovdiv.bg

Йорданка Ангелова 032/602 578
yangelova@meduniversity-plovdiv.bg

Пенка Жилова 032/602 578
pjilova@meduniversity-plovdiv.bg

Даниела Георгиева 032/602 606
dgeorgieva@meduniversity-plovdiv.bg

Румяна Запрянова 032/602 606
rzapryanova@meduniversity-plovdiv.bg

Недялка Генчева 032/602 606
ngencheva@meduniversity-plovdiv.bg

КАСА
Величка Гунчева 032/602 460
vguncheva@meduniversity-plovdiv.bg

Анна Раленекова 032/602 460
aralenekova@meduniversity-plovdiv.bg

[/spoiler]

Медицинският университет в гр. Пловдив притежава добре разработена своя нормативна документация – Устройствен правилник, Правилници за прием на студенти, Стратегия за развитие на Университета до 2012 година и др. В него са изградени и функционират всички Органи на управление, предвидени в ЗВО – ОС, АС, Ректор, Заместник-ректори, КС и др. Редът на избирането им, съставът, функционирането и мандатността съответстват на ЗВО.

[box title=“Факултети“ color=“#333333″]
[spoiler title=“Медицински факултети“ open=“0″ style=“2″]Обучението по медицина продължава 6 години. То включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж.
Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка.
Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше медицинско образование. Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, научен и педагогически опит, и съвременната материална база са предпоставка за отличната теоретична подготовка и развитие на практически умения на завършващите МУ – Пловдив лекари.
Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен магистър и професионална квалификация лекар.[/spoiler]
[spoiler title=“Дентална медицина“ open=“0″ style=“2″]През 1970 г., с решение на Министерски съвет на Народна Република България (№ 230/24.09.1970) към ВМИ – Пловдив е разкрита специалност «Стоматология». Приети са първите 110 студенти, които започват обучението си по общомедицинските дисциплини в катедрите на института. Започва преустройването на предоставения от градските власти тютюнев склад «Томасян», за нуждите на специалните дисциплини. Като методичен ръководител и организатор на преустройството е командирован доц.д-р Богдан Дачев, от Стоматологичния факултет – София. Същата година, се създава първата катедра – по Ортопедична стоматология и ортодонтия, за преподаване на специалните дисциплини – Материалознание и Пропедевтика на протетичната стоматология. Избрани са първите асистенти – д-р Стефан Иванов (Сиромашки), д-р Георги Георгиев , д-р Здравко Пехливанов и д-р Косьо Атанасов. За главен административен асистент е командирован от София д-р Евтим Евтимов. През 1971 година е разкрита катедра по Терапевтична и детска стоматология и за главен административен асистент е назначен д-р Константин Горанов, който има защитена дисертация. Същата година, след конкурс, са избрани за асистенти д-р Мария Велчева и д-р Иванка Дочева. За ръководител на обединената катедра е назначена доц. д-р Донка Пеева-Гюлева. Тя идва от Института за усъвършенстване и специализация на лекарите (ИСУЛ). През 1972 година се разкрива катедра по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия, с ръководител доц. д-р Пеню Пенев . Първите асистенти са: д-р Петър Кавлаков, д-р Еленко Попов, д-р Любомир Стоянов, д-р Благой Петров и д-р Сотир Сотиров.

В началото на 1973 година е преустроена, оборудвана и предадена за използване, с официално откриване, част от сградата на тютюневия склад. Преустройството и обзавеждането на останалата част продължава до 80-те години.

През 1974 година, с решение на МС (№ 14/14.04.1974/, се създава Стоматологичен факултет, като самостоятелна учебна и лечебна структура, към ВМИ – Пловдив. За Декан е избран доц. д-р Минчо Банчев, със заместници доц. д-р Пеньо Пенев (учебна работа) и доц. д-р Крум Солов (научна работа). Същата година се обособява самостоятелна катедра по Детска стоматология, с ръководител доц. д-р Минчо Банчев. След проведени конкурси се назначават асистенти във всички катедри. За преподаването по специалните дисциплини и оказване на методична помощ се командироват хабилитирани преподаватели от Стоматологичния факултет – София.

През 1982 година е въведена в експлоатация изцяло преустроената сграда.

През учебната 1990/91 година се въвежда нов учебен план по специалността Стоматология.

През 1992 година, сектора по Ортодонтия в катедрата по Ортопедична стоматология се обособява в самостоятелна катедра, с ръководител доц. д-р Косьо Атанасов.

През 1993 година сградата на Стоматологичен факултет е реституирана (07.04.1993 г.) и университетът започва да изплаща наем на собствениците. Същата година Общински съвет – Пловдив предоставя за Стоматологичен факултет предназначената за «Пионерски комплекс» недовършена сграда (Решение 239/10.12.1993 г.). През 1996 година от Академичния съвет е приет проект за преустройването на сградата, разработен от колектив, с ръководител арх. Рималовски (Протокол 5/ 17.09.1996г.). Парцелът, с принадлежащата сграда, са актувани като държавна собственост и предоставени на Медицински университет – Пловдив (Акт № 1141/15.09.1998г.). След конкурс е подписан договор за строителство, с фирма Бибов-1 ЕООД (16.04.1999г.). На 11.05.1999 година е направена първа копка и започва строителството, което след една година е преустановено, поради липса на финансиране.

През 2000 година, в катедра по Терапевтична стоматология е зачислен първият редовен докторант – българин (д-р Елена Фиркова-Стоянова). През 2001 година, от катедрата по Терапевтична стоматология се обособяват две нови катедри – катедра по Оперативно зъболечение и ендодонтия,с ръководител доц. д-р Стоян Владимиров и катедра по Пародонтология и ЗОЛ, с ръководител доц. д-р Здравка Иванова. Същата година, катедрата по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия се разделя на катедра по Орална хирургия, с ръководител доц.д-р Димитър Атанасов и катедра по Лицево-челюстна хирургия, с ръководител доц. д-р Славчо Димитров, която се пребазира в хирургичния блок.

През 2003 година за Ректор на университета е избран доц. д-р Георги Паскалев (29.11.2003), който в платформата си поставя, като основна задача, разрешаването на въпроса със сградата на Стоматологичен факултет. Осигурява се финансиране. Проектът се актуализира и през ноември 2005 година започва ускорено изграждане. През лятото на 2006 година се пренасят катедрите по Оперативно зъболечение и ендодонтия, Детска дентална медицина и Протетична дентална медицина. На 18.10. 2006 година е официалното откриване на новия факултет. Строителните работи продължават паралелно с провеждане на учебни занятия в завършените корпуси.

През 2006 г., с решение на Академичния съвет на Медицински университет, се създава катедра Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия, с ръководител доц.д-р Георги Йорданов /пр.№3/11.05.2006 г./.

На 31.12. 2007 година факултетът по Дентална медицина изцяло е пребазиран в новата сграда. В нея,върху 14770 кв.м. площ са разположени 27 клинични учебни зали, с общо 168 работни места, 4 предклинични зали, с общо 45 места, 1 операционна, 3 технични зали за предклиника с общо 30 места, 1 технична зала за обслужване на клиничната работа с 28 места, 1 зала за материалознание – с 24 работни места, 8 семинарна зали с общо 113 места, 12 лечебно-консултативни кабинета, 4 кабинета за докторанти , 7 кабинета за специализанти, аула Магна с 308 места, две аудитории /І -ва – със 156 места и ІІ -ра със 117 места/, библиотека, компютърна зала, стерилизационна. Факултетът разполага с 193 модерни дентални юнити, 34 фантомни юнити, 3Д скенер, ортопантомограф, дигитални зъбни рентгени, високоенергетичен лазер, операционен дентален микроскоп, интраорални камери, стационарни и мобилни мултимедийни системи, съвременни системи за ендодонтия, апаратура за въздушна микроабразия.

През 2007 година факултетът по Дентална медицина получи от НАОА програмна акредитация със срок от 6 години, за обучение на магистри – лекари по дентална медицина и специализанти, с оценка много добра.

Обучението по медицинските дисциплини се провежда в катедрите на Медицински факултет и факултета по Обществено здраве, а по денталните – в 8 специализирани катедри, от които 1 е базирана в хирургичния блок на УМБАЛ «Свети Георги» (катедра по Лицево-челюстна хирургия).[/spoiler]
[spoiler title=“Фармацевтичен факултет“ open=“0″ style=“2″]Обучението на магистър-фармацевти в Медицинския университет – Пловдив стартира през 2003 г. с 30 броя студенти – държавна поръчка.
С решение на Акредитационния съвет на НАОА (протокол № 31 от 28.04.2005 г.) е дадена положителна оценка на Фармацевтичен факултет като основно звено в структурата на МУ- Пловдив за срок от три години.
С решение на Народното събрание на Република България от 15.03.2006 г. бе разкрит Фармацевтичен факултет като основно звено в структурата на Медицинския Университет – гр. Пловдив.
През декември 2007 г. беше проведено Общо събрание, на което за декан с четиригодишен мандат е избран доц. Людмил Луканов, дх, със зам.-декани проф. Златка Димитрова, дфн; доц. Маргарита Трайкова-Касърова, дф; проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм.
В структурата на Факултета влизат 6 катедри: катедра „Медицинска физика, биофизика и математика“; катедра „Химия и биохимия“; катедра „Микробиология и имунология“; катедра „Клинична лаборатория“; катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“ и катедра „Фармацевтични науки“. Научно-преподавателският състав е 22 хабилитирани и 38 нехабилитирани преподаватели.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ
Обучение на фармацевти с образователна степен магистър, отговарящо на Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „фармация“ (Д. В. бр. 32/ 2005 г., изм. бр. 94/ 2005г., бр.82/2006г.) и е съобразено с чл.44 и чл.45 на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 07.09.2005 г., относно признаването на професионалните квалификации.
Обучение на докторанти, съгласно ПМС № 222 на МС от 26.10.2000 г.
Студентите по фармация се приемат след успешно издържани приемни изпити и класиране по бал. Обучението на магистър-фармацевтите продължава 4,5 години (9 семестъра) плюс 6 месеца преддипломен стаж. Студентите получават дипломи след успешно полагане на държавни изпити пред държавна комисия.

Издава се и европейското приложение към дипломите, позволяващо директна реализация на и магистър-фармацевтите в Европейския съюз.

УЧЕБНА БАЗА
Обучението на студенти по специалност фармация и на докторанти по различните специалности се осъществява в катедрите, намиращи се на бул. „Васил Априлов“ 15 А и на бул. „Братя Бъкстон“ 120.

Факултетът има изградени и обзаведени собствени лаборатории за провеждане на практически занимания по всички дисциплини, оборудвани с необходимата съвременна апаратура и лабораторно обзавеждане. Това гарантира провеждането на занятията на високо научно ниво. Процесът се подпомага чрез компютърна, офис техника и мултимедии.
Почивната база на Университета в местността „Цигов чарк“, както и намиращият се наблизо парк „Родопи“ се използват за провеждането на полевите стажове по ботаника и фармакогнозия.[/spoiler]
[spoiler title=“Факултет по обществено здраве“ open=“0″ style=“2″]Факултетът по Обществено здраве (ФОЗ) „Проф. д-р Тодор Захариев” при Медицински Университет – Пловдив е създаден с решение на АС (№5 от 28.09.2007г.) и институционално легитимиран с решение на Народното Събрание на Република България (ДВ бр.34 / 08.05.2009г.).

Във ФОЗ се осъществява обучение по следните акредитирани специалности и образователно-квалификационни степени:

1. Подготовка на специалисти по Управление на здравните грижи с образователна и квалификационна степен „бакалавър”:

• Редовно обучение – 5 семестъра, 150 кредита

• Задочно обучение – 5 семестъра, 150 кредита

2. Подготовка на специалисти по Управление на здравните грижи с образователна и квалификационна степен „магистър” след образователна и квалификационна степен „бакалавър” и по „Управление на здравните грижи” след образователна и квалификационна степен по „Здравни грижи”

• 2 семестъра – 75 кредита

• 3 семестъра – 105 кредита

3. Подготовка на специалисти по Управление на медико-социални дейности и обществено здраве за немедицински специалисти

• Задочно обучение – 3 семестъра, 90 кредита

4. Подготовка на специалисти по Обществено здраве и здравен мениджмънт за медицински и немедицински специалисти с образователна и квалификационна степен „магистър”.

• 2 семестъра – 60 кредита

5. Обучение на докторанти – редовно и задочно.

6. Обучение на специализанти.[/spoiler]
[spoiler title=“Департамент по езиково и специализирано обучение“ open=“0″ style=“2″]С решение на Академичния съвет на МУ-Пловдив през 2000 г. се формира Департамент по езиково и специализирано обучение /ДЕСО/ със следната структура: Секция по български език, Секция по чужди езици и Секция по природни науки. Департаментът има дълга история, започваща от самото полагане на основите на Медицинския факултет през далечната 1945 г., когато се въвежда обучението по чужди езици като задължителна дисциплина.
Със създаването на Подготвително отделение за езиково обучение към Деканата за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти през 1981 г. започва преподаването на български език и природни науки. В периода от до 2011 г. директор на Департамента е доц. Диана Милиева, дф, а от 2011 временно изпълняващ длъжността директор на ДЕСО е доц. Светла Пачева, дф.[/spoiler]
[spoiler title=“Медицински колеж“ open=“0″ style=“2″]Медицински колеж Пловдив като здравнообразователно учебно заведение е основно звено в структурата на Медицински университет – Пловдив. Той е носител на орден Кирил и Методий, на Почетния знак на Община Пловдив, член на Европейския сестрински модул, член на FINE (Европейска асоциация на медицинските училища), и колективен член на Съюза на учените в България – Пловдив.

[/spoiler]
[/box]


contacts


Tags:

©2022 Shkola BG Всички права запазени

или

ВХОД

или Регистрация

Забравихте си парола?

или

Create Account