Адрес гр. Варна, бул. Княз Борис I 77
Телефони052 800 890 / 052 643 365
Email infocenter@ue-varna.bg
МАПК4 www.ue-varna.bg

Икономически университет – Варна е вторият български университет и първият частен (подпомогнат от Варненската търговско-индустриална камара).

Мисията му е да осъществява задълбочена теоретична и практическа подготовка на обучаемите чрез стимулиране на тяхната творческа активност и ерудиция в условията на глобализация и евроинтеграция, както и за осъществяване на високоефективни изследвания с фундаментално значение за съвременната наука и стопанска практика.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×400″ limit=“20″ effect=“random“]

ИУ Варна обучава студенти в областта на икономиката в 17 специалности в редовна и задочна форма на обучение. Качеството на обучението е гарантирано от високата подготовка на преподавателите. В структурно отношение ИУ –Варна се състои от следните факултети: “Финансово-счетоводен”, “Стопански”, “Информатика”, “Управление” и Департамент “Езиково обучение”. Икономическият университет Варна осъществява също така и международно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели по програмите Еразъм и CEEPUS.
[spoiler title=“Кандидатстване“ open=“1″ style=“2″]
Приемът за всички планови места е с електронен кандидатстудентски изпит (тест) или с държавен зрелостен изпит (признава се ДЗИ положен през периода 2008 – 2015 г.).

За обявените планови места могат да кандидатстват всички български граждани, (в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско), които:

  • са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
  • не изтърпяват присъда лишаване от свобода към началото на учебната година.

Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.

Чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България, чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина и граждани на държави-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство, както и чужденци, на които е предоставен статут на бежанци, кандидатстват по условията и реда, установени за българските граждани.

Кандидат-студенти, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения от МОН прием. Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на чл. 68, ал. 5 от ЗВО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, ползват правата еднократно.

Кандидат-студенти, лауреати на национални, международни и организирани от ИУ – Варна олимпиади, както и на получили оценка минимум Отличен 5,50 на положен в университета електронен кандидатстудентски изпит, ползват преференции при кандидатстване и прием в университета.
[/spoiler]
[spoiler title=“Защо да избера магистърска специалност в ИУ – Варна“ open=“0″ style=“2″]
Изборът на магистърска специалност в Икономически университет – Варна дава възможност:

  • да профилирате и задълбочите своята подготовка по вече придобита специалност в ОКС „бакалавър“;
  • да получите допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка по друга специалност, различна от придобитата от Вас в ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
  • да разширите и задълбочите своите икономически и управленски знания, както и да придобиете практически умения и компетентности в отделните професионални направления;
  • за повече възможности за реализация с международно признатата диплома;
  • да извървите своя професионален път уверени, можещи и силни.

[/spoiler]

[button link=“http://webstudent.ue-varna.bg/client/?page=login&op=results“ color=“#800000″ size=“4″ style=“1″ dark=“0″ radius=“auto“ target=“self“]Университетска информационна система[/button]


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени